Inschrijving voor nieuw project gezamenlijke energie opwekking. Of overname certificaten van een verkoper.

Wanneer je jezelf opgeeft zetten we je op een wachtlijst. Wanneer er voldoende belangstelling is gaan we een volgend dak zoeken. Soms komen certificaten uit reeds lopende projecten te koop. Als dat het geval is zullen we mensen op volgorde van aanmelding benaderen en in contact brengen met de aanbieder. Graag willen we dan wat gegevens die je op dit formulier kunt invullen. Geef ook je huidige of in de nabije toekomst verwachte jaarverbruik elektriciteit. Wij bieden namelijk bij ieder project certificaten aan en één certificaat staat gelijk aan 250 kWh opbrengst op jaarbasis. Veel mensen willen investeren in een hoeveelheid die ongeveer gelijk is aan hun jaarverbruik.

In 2022 hebben we twee projecten afgesloten. De inschrijving daarvan zit vol. 

Hoe het werkt

 

Hoe werkt het postcoderoosproject?
De basis van elk project is de postcoderoos. Inwoners van een centrale postcode en alle direct aangrenzende postcodes kunnen deelnemen.

 

Samengevat
Coöperatie Groenkracht, met inmiddels 162  leden, heeft op een aantal bedrijfsdaken en een perceel grond in Groenlo zonnepanelen liggen die stroom opwekken en ofwel belastingvoordeel opleveren, ofwel een gegarandeerd minimaal bedrag per kWh opleveren gedurende 15 jaar.
Deze regeling komt er in het kort op neer, dat u certificaten
koopt voor zonnepanelen op daken in Groenlo. Groenkracht verkoopt de stroom. De verkoopprijs per kWh wordt bij lage prijzen aangevuld met subsidie tot een bepaald bedrag dat per project kan verschillen maar wel voor 15 jaar vaststaat.
De provincie Gelderland ondersteunt onze projecten met een aantrekkelijke subsidie waardoor het sneller rendabel is.
· Vindt u panelen op uw eigen dak niet mooi?
· Of kunnen panelen niet door een ongunstige ligging?
· Of kan het niet doordat u een monumentaal pand bewoont?
Dan zijn onze daken een aantrekkelijk en zorgenvrij alternatief.

 

Werkwijze
De coöperatie Groenkracht zoekt een dak om zonnepanelen op te kunnen plaatsen. Deze daken worden tot nog toe gratis beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. Afhankelijk van de grootte van het dak wordt het maximaal aantal te plaatsen zonnepanelen berekend. Groenkracht geeft de deelname uit in de vorm van certificaten.
Belangstellenden, woonachtig in de postcoderoos (in ons geval Groenlo en omliggende postcodes als Eibergen, Beltrum, Lievelde en Zwolle) worden door hun aankoop lid van de coöperatie. Na de aankoop wordt de coöperatie eigenaar van de panelen. U beschikt als lid 15 jaar lang over uw certificaten.


Certificaten
Een certificaat in een postcoderoosproject gekocht tot en met 2020 geeft recht op vrijstelling van de energiebelasting. Een certificaat gekocht vanaf 2021 geeft indien nodig recht op een jaarlijkse subsidie waarmee de kWh prijs wordt aangevuld tot een garantie niveau. Een certificaat staat voor een gegarandeerde
minimum hoeveelheid kilowattuur per jaar. Voor een periode van 15 jaar.
De prijs van een kilowattuur energie is opgebouwd uit de productiekosten, transportkosten en een deel energiebelasting. De vrijstelling op energiebelasting of na 2021 de verkoopprijs eventueel aangevuld met subsidie per kWh is de opbrengst voor u als lid. Hiermee verdient u uw investering ruimschoots terug. 


Stroom produceren
Wanneer u certificaten koopt, betekent dit in feite dat u stroomproducent wordt. U kóópt geen energie maar u producéért energie bij ons. Wel heeft u als particulier een contract met een energieaanbieder nodig, bijvoorbeeld Streekenergie. Andere energiemaatschappijen zijn ook mogelijk.
Elk postcoderoosproject is uniek. Boekhoudkundig en technisch zijn dit afzonderlijke projecten en worden als zodanig behandeld. Afhankelijk van het dak, het weer ter plekke, de investeringskosten, het aantal deelnemers, subsidies, prijsafspraken met onze afnemer, vervuiling van zonnepanelen etc. zijn er verschillen in de opbrengsten. Valt uw postcode in twee postcoderoos gebieden, dan kunt u deelnemen aan twee verschillende projecten. Certificaten uit het ene project kunnen een ander rendement hebben dan certificaten uit het andere project. Dit heeft te maken met de daadwerkelijke opbrengst en kosten, niet met de energiebelasting.
De opgewekte stroom wordt door Groenkracht verkocht. Van de opbrengst worden de kosten betaald die nodig zijn om de coöperatie goed te laten draaien. Van de winst die na aftrek van de kosten overblijft gaat 1/5 deel naar de algemene reserve. Over dit  1/5e deel neemt de Algemene ledenvergadering een beslissing. Het 4/5e deel wordt uitgekeerd aan de leden.

Lidmaatschap
Voor het lidmaatschap van Groenkracht betalen leden een jaarlijkse contributie van € 25,00.


Beleggen buiten AFM-toezicht
Onze projecten hebben een vrijstelling van prospectusplicht. Een vrijstelling betekent dat deze investeringsaanbieding niet is verzegeld met een AFM-keuring. De gedachte achter de vrijstelling is dat de AFM begrip heeft voor het feit dat voor relatief kleine aanbiedingen het prospectustraject onnodig tijdrovend en duur zou kunnen zijn.


Een rekenvoorbeeld  voor projecten gestart voor 2021
Een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 3500 kWh per jaar. 1 Certificaat staat voor gegarandeerd 230 kWh geproduceerde energie. Om uw gehele verbruik te dekken zou u 3500 : 230 = 15 certificaten nodig hebben.
Het is aan te raden niet meer dan 80 à 90% van uw verbruik te dekken. (zie Opm. 2)
3500 × 0.8 : 230 = 12 à 13 certificaten. Stel, u koopt 12 certificaten.
1 certificaat kostte in 2017 €240,- (zie Opm. 1). De investering wordt lineair afgeschreven over 15 jaar. 
Uw totale investering bedraagt dus 12 x €240,- = €2880,-
Uitgaande van lineair afschrijven in 15 jaar, kost u dit €2880,- : 15 =
€192,- per jaar (zie Opm. 3)
Onderstaande tabel toont een rekenvoorbeeld op basis van één certificaat.
U ziet achtereenvolgens de stroomopbrengst, de uitgespaarde energiebelasting (zie Opm. 4) per kWh en dus de jaarlijkse opbrengt per certificaat in 2017. Voor 12 certificaten brengt dit 12 x 33,71= € 404,52 per jaar op.
Bij gelijkblijvend resultaat hebt u na € 2880 : 404,53 = 7,1 jaar uw inleg terug. Maar omdat stroomopbrengst en belasting jaarlijks kunnen verschillen gaan we uit van een jaar of 8.


Afgelopen jaren productie en teruggaaf energiebelasting per certificaat
2017 275 kWh €0,1226 €33,71
2018 270 kWh €0,1265 €34,17
2019 261 kWh €0,1193 €31,15
2020 €0,1182

2021 €0,1123


Opm. 1. Genoemde getallen in de tabel zijn divers. De aanschafprijs van panelen verschilt van jaar tot jaar. In 2017 betaalden leden nog
€ 240 per paneel, in 2020 is dat gezakt naar € 200,00. De stroomopbrengst van nieuwere generaties panelen neemt toe. De
belastingteruggave schommelt ook ieder jaar. Daadwerkelijk
behaalde opbrengsten en rendementen kunnen dus verschillen per project. Wij garanderen wel een minimale energieopbrengst per certificaat.
Opm. 2 voor de oude pcrozen met teruggaaf energiebelasting. U wordt vrijgesteld van energiebelasting over het daadwerkelijke verbruik. Wordt er met uw certificaten méér geproduceerd dan u verbruikt, dan wordt u over dat deel niet vrijgesteld van belasting. Dat deel van de investering zal dan geen rendement opleveren. Daarom niet meer certificaten kopen dan nodig is.
3. Renteverliezen door het eventueel opnemen van een lening voor de investering laten we in dit voorbeeld buiten beschouwing.
4. De belastingdienst geeft op haar website tarieven zonder 21% BTW. Doordat u ook de daarover geheven BTW terugkrijgt is de werkelijke teruggave per kWh 21% hoger dan het op de website vermelde tarief.


Verhuizing
Bij verhuizing uit het postcoderoosgebied vervallen uw aanspraken op
energiebelastingteruggave. U kunt uw certificaten dan aan
geïnteresseerden in het postcodegebied verkopen. In voorkomende gevallen is die verkoop tot nog toe geen probleem geweest.